Badania ilościowe stosuje się wtedy, gdy na podstawie wyników uzyskanych na danej próbie chcemy wnioskować o pewnej populacji, najczęściej znacznie większej niż badana próba (np

Niektórzy nawet twierdzą, że badania ilościowe w pedagogice przyniosły więcej szkody niż pożytku. Trudno oczywiście byłoby uznać badania ilościowe w pedagogice za jedynie możliwe sposoby badań pedagogicznych. — przeprowadzone badania były wystarczająco trafne i rzetelne (por. To właśnie zastosowane w pedagogice badania ilościowe dopomogły w dużej mierze w zaniechaniu z uprawianiajej w sposób nader oderwany od życia. Badania ilościowe stosuje się wtedy, gdy na podstawie wyników uzyskanych na danej próbie chcemy wnioskować o pewnej populacji, najczęściej znacznie większej niż badana próba (np. Ilościowe to swego rodzaju spór metodologiczny, który wskazuje argumenty za i przeciw podstawowemu podziałowi na oba typy badań. Nade wszystko zaś badania jakościowe umożliwiają poznanie szerszego kontekstu interesujących badacza zjawisk i rozpoznawanie ich w warunkach naturalnych. Świadczy o tym wymownie fakt, iż najmniej naukowo opracowane są te jej dyscypliny, w których najpóźniej zastosowano badania ilościowe. Badania ilościowe pozwalają zmierzyć zakres zjawiska, umożliwiają opisać w kategoriach zmiennych ilościowych. Metody pozyskiwania danych dzielą się na ilościowe i jakościowe. Stosując metody ilościowe uzyskają Państwo odpowiedzi na te pytania. Badania jakościowe umożliwiają poznanie szerszego kontekstu analizowanego zjawiska, jak również pozwalają na jego identyfikację w warunkach naturalnych. Badania jakościowe służą interpretacji emocji i głęboko ukrytych motywów działań. Badania jakościowe są przeważnie charakteryzowane w opozycji do badań ilościowych, nastawionych na „pomiar” i wyrażanie wyników w postaci liczb lub proporcji. Badania przy udziale ankiet internetowych (wypełnianych samodzielnie przy użyciu komputera). Zastosowanie badań ilościowych w pedagogice sprzyja niewątpliwie jej rozwojowi naukowemu. Toteż pedagogice przysługiwałby głównie charakter spekulatywny daleki od poszukiwań stricte badawczych. Badania przy udziale ankiet internetowych (wypełnianych samodzielnie lub z pomocą ankietera). Badania ilościowe, pozwalają na ustalenie jak często w danej zbiorowości występuje określone zjawisko. Tymczasem badania jakościo­we ukierunkowane są na klasyfikacje i interpretacje. Ze względu na koszty i czas badania jakościowe przeprowadza się na mniejszej ilości przypadków niż ilościowe. Techniki jakościowe pozwalają na uchwycenie znaczenia jakie ludzie nadają otaczającemu światu. Badania jakościowe stosowane są, gdy chcemy uzyskać odpowiedź na pytania “jak? W trakcie badania wykorzystuje się wiele technik. Badania jakościowe – ich celem jest poznanie mechanizmów ludzkich postaw i zachowań. Niekiedy badania metodami ilościowymi poprzedzane są przez badania metodami jakościowymi. Badania jakościowe i ilościowe z puntu widzenia nauki mają charakter równorzędny. Prowadzimy kompleksowo badania społeczne, sondaże oraz badania opinii bazując na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych. Badania jakościowe wyróżniają takie metody gromadzenia danych, które wymagają podejścia rozumiejącego i akcentują znaczenie.